Polityka prywatności

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W wykonaniu obowiązków nałożonych przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) – dalej zwane „RODO”, poniżej przedstawiamy informacje na temat przetwarzania danych osobowych:

1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest K2 RESIDENTIAL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Wiertnicza 40, 02-952 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000697093, NIP: 9512446519, REGON: 368443755 – dalej zwana: „Administratorem”.

2. DANE KONTAKTOWE

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można się skontaktować pod adresem:

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH:

K2 RESIDENTIAL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

ul. Wiertnicza 40, 02-952 Warszawa

E-mail: rodo@k2residential.pl

3. KATEGORIE PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH

Administrator w związku z zawieraniem i wykonywaniem umów zbiera następujące kategorie danych osobowych niezbędnych do wykonania tychże umów:

 • imię i nazwisko,
 • adres zamieszkania,
 • PESEL,
 • nr dowodu osobistego lub paszportu lub innego dokumentu tożsamości,
 • nr rachunku bankowego,
 • stan cywilny,
 • imię matki i ojca.

Niewskazanie powyższych danych uniemożliwi zawarcie i wykonanie przez Administratora umów.

Ponadto, osoba, których dane dotyczą może dobrowolnie, według własnego uznania, podać następujące kategorie danych osobowych:

 • numer telefonu,
 • adres e-mail.

Podanie powyższych danych nie jest obowiązkowe, a ich niewskazanie nie wywołuje żadnych negatywnych skutków dla kontrahenta Administratora.

4. CELE I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

CEL PRZETWARZANIA:

PODSTAWA PRAWNA:

PRAWNIE UZASADNIONY INTERES ADMINISTRATORA:

Zawarcie i wykonywanie umów, w tym kontakt z kontrahentem w związku z ich realizacją

art. 6 ust. 1 lit. b RODO

nie dotyczy

Rozpatrywanie reklamacji

art. 6 ust. 1 lit. c RODO

nie dotyczy

Dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

windykacja należności, prowadzenie postępowań sądowych i egzekucyjnych

Archiwizowanie dokumentacji

art. 6 ust. 1 lit. c RODO

nie dotyczy

Wewnętrzne cele administracyjne

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

zapewnienie prawidłowej i sprawnej działalności Administratora

5. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe Administrator może przekazywać następującym podmiotom, które będą je przetwarzać:

 • banki,
 • podmioty wspierające działalność Administratora na jego zlecenie, w tym m.in. w zakresie księgowości, obsługi prawnej, obsługi informatycznej i inne,
 • generalny wykonawca i podwykonawcy usług świadczonych przez Administratora,
 • organy władzy państwowej i inne podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie obowiązującego prawa,
 • administracja nieruchomości i pozostałe podmioty, z których usług korzysta Administrator do negocjowania, zawarcia i wykonania umowy.

6. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe przetwarzane w związku z realizacją zawartych umów są przechowywane przez okres obowiązywania tych umów oraz przez okres niezbędny do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń lub przez okres wynikający z wymogów obowiązującego prawa.

Dane osobowe przetwarzane w wewnętrznych celach administracyjnych są przechowywane do momentu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Administratora stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania przez osobę, której dane dotyczą.

Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą są przechowywane do momentu wycofania zgody na przetwarzanie.

7. PRAWA OSOBY, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (o ile dane przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody).

W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podanie danych osobowych w zakresie wykraczającym poza dane niezbędne do zawarcia umów i wykonywania obowiązków z nich wynikających jest dobrowolne.

8. ZAUTOMATYZOWANE PRZETWARZANIE

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w taki w sposób, że w wyniku takiego przetwarzania dochodziłoby do zautomatyzowanego podejmowania decyzji lub przetwarzanie to miałoby istotne znaczenie lub konsekwencje dla osoby, której dane dotyczą.