Współpraca

1. Proces inwestycyjny zaczyna się od sporządzenia umowy, regulującej następujące kwestie:
• opis przedmiotu umowy
• termin rozpoczęcia i czas realizacji inwestycji
• zobowiązanie do udzielenia rękojmi i co najmniej trzyletniej gwarancji na prace budowlane zlecone podwykonawcom na rzecz K2 Residential
• cena inwestycji z wyróżnieniem jej elementów składowych i warunkami spłaty
• lista materiałów i technologii stosowanych w trakcie prac budowlanych
• ubezpieczenie inwestycji
W myśl Kodeksu Dobrych Praktyk w Relacjach Klient-Deweloper, treść umowy ustalamy w ścisłej współpracy z klientem, a wszelkie jej zapisy formułujemy jasno i precyzyjnie. Przyjmujemy wyłącznie zlecenia zgodne z naszymi kompetencjami i możliwościami czasowymi.

2. Po finalizacji umowy rozpoczynają się prace realizacyjne. Klient ma stałe prawo wstępu na plac budowy, a deweloper na bieżąco informuje go o postępach prac. Wykonawca zobowiązuje się również do powiadamiania klienta o ewentualnych opóźnieniach i innych problemach, jeśli takowe pojawią się w trakcie prac.

3. Jeśli realne koszty inwestycji przekroczą kwotę wskazaną w umowie, deweloper niezwłocznie informuje o tym klienta. Jeśli wzrost kosztów wymusza zwiększenie ostatecznej ceny lokalu, klient musi wyrazić na to pisemną zgodę (o ile umowa między klientem a deweloperem nie przewiduje innych metod rozwiązania sytuacji).

4. Gotowy obiekt mieszkalny podlega uporządkowaniu zgodnie z zapisami w umowie, a następnie deweloper przekazuje go klientowi. W momencie udostępnienia lokalu służymy wsparciem w następujących czynnościach organizacyjnych:
• przekazujemy informacje na temat prawidłowego użytkowania i konserwacji wyposażenia lokalu
• udostępniamy stosowne gwarancje i instrukcje obsługi
• ustalamy termin ewentualnych napraw niezbędnych w okresie rękojmi/gwarancji
• udzielamy pomocy formalnej w organizacji zarządu nieruchomością i wspólnoty mieszkaniowej